ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช 2559 ลง 25 เมษายน 2559 กำหนดให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นใหม่ โดยแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน และเปิดให้บริการงานบริการคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

พื้นที่รับผิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ราชอาณาจักรไทย ซึ่งตรงข้ามกับด่านสากลภูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเปิดตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ภารกิจงานตรวจคนเข้าเมือง