บริการแจ้งความออนไลน์

การรับแจ้งความออนไลน์
สำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

บริการขออนุญาตอยู่ต่อโดยผ่านระบบออนไลน์( E-EXTENSION)

รูปแบบใหม่ในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย 
โดยผ่านระบบออนไลน์

ระบบขอรับการตรวจลงตรา
(E-VOA)

บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางระบบออนไลน์ (ตม.47) 

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

บริการจองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์