ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity & Transparency Assessment : ITA)
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ที่ https://itap.nacc.go.th/s/F9494589 หรือโดยการสแกน QR CODE

Tags