อำนาจหน้าที่

          ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ แบ่งเป็น 5 งาน ดังนี้

1.     งานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

·    งานธุรการกำลังพลและคดีวินัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานกำลังพล และงานวินัย รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนว่ากระทำผิดวินัยหรือถูกดำเนินคดีอาญา
 • งานสวัสดิการ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานประชุม
 •  ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

·    งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานยุทธศาสตร์และแผน งานศึกษาอบรม งานประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนรวมของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 • งานศึกษาฝึกอบรม งานวิชาการ
 • งานประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร (IO : Information Operations)
 • งานการตรวจราชการ
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย        

·    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานระบบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล
 • พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 • งานดูแลเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

·    งานงบประมาณและการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเงิน รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 • การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 • การรับ-ส่ง เงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าทำการล่วงเวลา
 • การจัดทำบัญชีทั้งในระบบและนอกระบบ GFMIS
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

·    งานส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานพลาธิการ งานพัสดุ
งานส่งกำลังบำรุง และงานยานพาหนะ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • งานควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งของหลวงและอาคารสถานที่
 • งานตรวจสอบพัสดุประจำปี รวมทั้งการจำหน่าย
 • บันทึกข้อมูลคุมพัสดุครุภัณฑ์ ผ่านระบบ GFMIS
 • การเบิกจ่ายน้ำมัน
 • 1.1.5.6 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.     งานบริการคนเข้าเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานขออนุญาตอยู่ต่อภายในอำนาจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานดำเนินการรับคำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • งานการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
 • งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามมาตรา 37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และบันทึกข้อมูลการแจ้งที่พักอาศัยเข้าในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (PIBICS) ทันทีที่รับแจ้ง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.     งานสืบสวนปราบปราม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน การป้องกันและปราบปราม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ   
 • งานตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนหาข่าว รวมถึงสืบสวนพฤติการณ์ของ คนต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 • งานเสนอให้มีการบันทึกรายชื่อเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องกัก โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สตม.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/๔๙๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการบันทึกรายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.     งานตรวจบุคคลและพาหนะ มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว รวมทั้งงานป้องกันปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ผ่านเข้า-ออก หรืออาศัยช่องทางจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบในการกระทำความผิด เช่น ลักลอบขนยาเสพติด,แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, อาชญากรรมข้ามชาติ, บุคคลตามหมายจับ หรือกระทำความผิดคดีอาญาอื่นๆ ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

· งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.        งานต้องห้ามและส่งกลับ มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานคนต้องห้ามงานส่งกลับ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ
 • งานควบคุมห้องกัก
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรหรือออกนอกห้องกัก
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคนต้องห้าม คนต่างด้าวอพยพ และหมายจับ จากหน่วยงานต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร รวมถึงการเพิกถอน การเสนอให้มีการบันทึกรายชื่อเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่มีสถานะเป็นผู้ต้องกัก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีพื้นที่ มประมาณ 7,800 ตร.กม. แบ่งเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย

 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 2. อำเภอตรอน
 3. อำเภอท่าปลา
 4. อำเภอน้ำปาด
 5. อำเภอฟากท่า
 6. อำเภอบ้านโคก
 7. อำเภอพิชัย
 8. อำเภอลับแล
 9. อำเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุตรดิตถ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

·    ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

·    ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก

·    ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

·    ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตชายแดนยาวประมาณ 145 กิโลเมตร(อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำปาด) ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังรับผิดชอบจุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย ซึ่งมี 1 แห่งคือ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ซึ่งตรงข้ามกับด่านสากลภูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเปิดตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปัจจุบันเปิดทำการ เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

ข้อมูล ณ 1 ม.ค.67