วันที่ 15 มีนาคม 67 เวลา 14.00 น. พันตำรวจตรี ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สั่งการให้มีการประชุม ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA )ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแจ้งให้คณะทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกนาย เพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำในการรับการประเมินฯ แนวทางในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and transparency Assessment : OIT ) พร้อมทั้งได้ติดตามการนำมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนต่อไป

Tags