👉เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าราชการตำรวจทุกนายและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น มีสถานะเป็นข้าราชการตำรวจและเป็นส่วนราชการตาม พ.ร.บ.นี้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงมีหน้าที่และอำนาจที่จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

👉พ.ร.บ.นี้ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การใช้อำนาจสั่งการอนุมัติหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เดิม ก็จะต้องดำเนินการโดยอาศัยฐานอำนาจตาม พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน

Tags