ประกาศ เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2566
ระยะเวลายื่นคำขอ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?page_id=1702

Tags