วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมกันประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) การรับสินบน ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายต่อต้านสินบน(Anti-Bribery Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลง 19 มกราคม 2567 โดยได้แจ้งให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการใช้บังคับ คำนิยาม แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน มาตรการจัดการการฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการการติดตามตรวจสอบ ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสและการรักษาความลับ และมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา

Tags