วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) แก่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้แจงคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 41/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT)
3. คณะกรรมการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment (EIT)
4. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)
5. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาการยกระดับการในห้บริการ One Stop Service
โดยได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายศึกษาและทำความเข้าใจในตัวชี้วัดต่างๆ และ ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

Tags