คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 
ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 
ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ภาษาอังกฤษ)