ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช 2559 ลง 25 เมษายน 2559 กำหนดให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นใหม่ โดยแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน และเปิดให้บริการงานบริการคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

อำนาจหน้าที่

                 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีภารกิจหน้าที่ในตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร ให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว และความผิดที่มีโทษทางอาญาอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 5 งาน

1.     งานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

·    งานธุรการกำลังพลและคดีวินัย

·    งานนโยบายและแผน 

·    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

·    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

·    งานส่งกำลังบำรุง

2.     งานบริการคนเข้าเมือง มีหน้าที่ดังนี้

·    งานดำเนินการรับคำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

·    งานอนุญาตเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

·    งานการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

·    งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

·    งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

·    งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามมาตรา 37 และ 38 ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

3.     งานสืบสวนปราบปราม มีหน้าที่ดังนี้

·    งานดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ   

·    งานตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนหาข่าว รวมถึงสืบสวนพฤติการณ์ของ คนต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

4.     งานตรวจบุคคลและพาหนะ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว รวมทั้งงานป้องกันปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ผ่านเข้า-ออก หรืออาศัยช่องทางจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

5.        งานต้องห้ามและส่งกลับ 

·    งานดำเนินการเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

·    งานประกันตัวคนต่างด้าว


พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 7,800 ตร.กม. แบ่งเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย

  1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  2. อำเภอตรอน
  3. อำเภอท่าปลา
  4. อำเภอน้ำปาด
  5. อำเภอฟากท่า
  6. อำเภอบ้านโคก
  7. อำเภอพิชัย
  8. อำเภอลับแล
  9. อำเภอทองแสนขัน


มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

·    ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

·    ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก

·    ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

·    ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตชายแดนยาวประมาณ 145 กิโลเมตร(อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำปาด) ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่


จุดผ่านแดนถาวรภูดู่

             จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ราชอาณาจักรไทย ซึ่งตรงข้ามกับด่านสากลภูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยเปิดตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบันเปิดทำการ เวลา 08.00 น. – 18.00 น.