แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แยกตามประเภทของงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แยกตามประเภทของงบประมาณ