ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน
(Anti-Bribery Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

Announcement of Uttaradit Immigration Subject: Anti-Bribery and not accepting gifts or any other benefits (Anti-Bribery Policy)
from performing duties Fiscal of the year 2024

ดาว์นโหลด
Download

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

( No Gift Policy )

ดาว์นโหลด

 

Announcement of Uttaradit Immigration Subject:
Intention to not accept any kind of gifts from performing duties
(No Gift Policy)

Download

 

อินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ( No Gift Policy ) จากการปฏิบัติหน้าที่

Tags