วันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์การภาคีเครื่อข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย และขั้นตอนในการขอรับใบนุญาตทำงานของคนต่างด้าว รวมถึงบทลงโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ณ ห้องต้นทองบอลรูม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

Tags