การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขับเคลื่อน และกำกับติดตามเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของหน่วยงาน


มาตราการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์