พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

วีดีโอ สรุปสาระสำคัญ การแนะนำกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
ที่มา : จำขึ้นใจ สำนักงาน ก.พ. https://www.youtube.com/watch?v=q9KtOQSHHKU

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของสถานีตำรวจ

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แนวทางราชปฏิบัติตน
ของข้าราชการตำรวจ

แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2566