ปีงบประมาณ 2567
พฤษภาคม 2567
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ Excel)
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ PDF)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ Excel)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ PDF)
มิถุนายน 2567
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ Excel)
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ PDF)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ Excel)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ PDF)
กรกฎาคม 2567
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ Excel)
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ PDF)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ Excel)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ PDF)
สิงหาคม 2567
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ Excel)
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ PDF)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ Excel)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ PDF)
กันยายน 2567
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ Excel)
 • สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES (ไฟล์ PDF)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ Excel)
 • ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ไฟล์ PDF)