การรายงานผลการดำเนินการมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) แก่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้แจงคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 41/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายศึกษาและทำความเข้าใจในตัวชี้วัดต่างๆ และ ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

ita
ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ

จุดประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อประสานงานในเบื้องต้น โดยกำหนดป้ายแสดง ยศ ชื่อ สกุล ของเจ้าหน้าที่เวรผู้ปฏิบัติพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และ จัดช่องทางที่สามารถให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ และมีการประชาสัมพันธ์ ณ จุด One Stop Service

จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ต้องติดตั้งให้ผู้มารับบริการ (ประชาชน/ชาวต่างชาติ) สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการได้รวดเร็ว ณ จุด One Stop Service

ป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จัดทำป้ายพันธะสัญญา และติดตั้งในจุดที่ ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ จุด One Stop Service

ป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จัดให้มีป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้ที่ให้ประชาชนสามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ณ จุด One Stop Service

ป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/การขออนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จัดให้มีป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้ที่ให้ประชาชนสามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ณ จุด One Stop Service

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน/ชาวต่างชาติ

บริการน้ำดื่มสำหรับประชาชนมีที่นั่งพัก คอยระหว่างรอติดต่อราชการ มีบริการ WI-FI สําหรับประชาชน จัดห้องน้ำชาย หญิงและผู้พิการที่สะอาด และมีที่จอดรถ สําหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง เพียงพอ

บริการน้ำดื่ม

บริการที่นั่งพัก

บริการ Wi – Fi

บริการ ห้องน้ำชาย – หญิง

บริการ ห้องน้ำผู้พิการ

บริการ ที่จอดรถ

บริการ ที่จอดรถคนพิการ

ภาพกิจกรรม การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

         วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) แก่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้แจงคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 41/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายศึกษาและทำความเข้าใจในตัวชี้วัดต่างๆ และ ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบในการประเมิณการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ผู้รับผิดชอบในการประเมิณการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(EIT) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการยกระดับการในให้บริการ   One Stop Service และ ผู้รับผิดชอบในผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

ita
ภาพกิจกรรม การประชุมกำกับติดตามโดยสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

     วันที่ 15 มีนาคม 67 เวลา 14.00 น. พันตำรวจตรี ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สั่งการให้มีการประชุม ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA )ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแจ้งให้คณะทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกนาย เพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำในการรับการประเมินฯ แนวทางในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and transparency Assessment : OIT ) พร้อมทั้งได้ติดตามการนำมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนต่อไป

ภาพกิจกรรม การประชุมยกระดับและติดตามความคืบหน้าการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and transparency Assessment : OIT )

         วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.ต.ชาตรี เครือเถา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมยกระดับและติดตามความคืบหน้าการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and transparency Assessment : OIT ) โดยผู้รับผิดชอบได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊คของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์