การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567