การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567