ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง มาตรการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

การจัดการทรัพย์สินของราชการ
ของบริจาค และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

การจัดเก็บของกลางและแนวทางการนำไปปฏิบัติ

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567